Prorok Amos, który walczył o sprawiedliwość społeczną

powieść

Powieść o proroku Amosie, który został powołany od stad owiec i kóz, od gajów figowych do społeczeństwa żyjącego w dobrobycie, aby demaskować grzechy możnych i ostrzegać ich, że nadchodzi sąd Boży. Nie miał łatwego zadania, bo nikt nie chciał słuchać jego pesymistycznych proroctw. A on bezlitośnie piętnował swych rodaków za niesprawiedliwość społeczną znieczulicę, bezprawie, fałszywą pobożność i rozziew między religią a życiem. Poruszane w książce problemy są stale aktualne.