Gatunki chronione w Izraelu

ZIEMIA ŚWIĘTA, rok XVI, nr 4(68)2011

W czasach biblijnych lasy w Izraelu rosły wzdłuż dolin i wąwozów, pokrywały górskie stoki. Upływ czasu spowodował, liczne najazdy, wojny i podboje sprawiły, że niegdyś zalesione tereny dzisiaj są jałowymi, pustymi wzgórzami. Najeźdźcy, panujący tutaj przez szereg stuleci, rąbali lasy i eksploatowali je bezlitośnie, nie troszcząc się o sadzenie nowych drzew. Wycinanie drzew i niszczenie szaty roślinnej powoduje erozję gleby. Katastrofą dla środowiska naturalnego Izraela były podboje, zwłaszcza Asyryjczyków, reszty dzieła zniszczenia dopełniły trzody kóz i owiec. W pierwszych wiekach po Chr. prawo żydowskie zabraniało hodowli owiec i kóz ze względu na nadmierną eksploatację pastwisk i erozję gleby.

Obecnie Izraelski Urząd Przyrody i Parków prowadzi zakrojoną na wielką skalę działalność na rzecz ochrony krajobrazu i przyrody Izraela. Minister środowiska publikuje okresowo w formie rozporządzeń listy gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową. Gatunków chronionych nie wolno niszczyć, zrywać, zbierać, sprzedawać, nabywać, przewozić przez granicę państwa itp. Co się tyczy zwierząt objętych ochroną gatunkową istnieje zakaz ich zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, posiadania zarówno żywych, jak martwych zwierząt, oraz wybierania, posiadania oraz przechowywania jaj i inne.