Zawartość siarki w szpilkach podrostu jodły

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne

Artykuł w języku angielskim w:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne, z 24, 1992, s 91-106.

Pełny tytuł: Toatal sulphur i the needles of silver fir (Abies alba mill) in forest undergrowth in the Ojców National Park

W latach 1986-1988 na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego dokonano oceny zawartości siarki ogólnej w iglach podrostu jodłowego. Próby do badań pobrano w trzech terminach: w marcu, czerwcu i październiku. Wyniki badań przedstawione w niniejszej pracy wykazały, że stężenie siarki ogólnej w igłach podrostu jodłowego na terenie OPN jest znacznie wyższe niż zawartość naturalna. Najwyższe stężenia siarki stwierdzono w igłach jodeł rosnących na grzbietach i na nieosłoniętych przed wiatrem zboczach, zwłaszcza zachodnich oraz na wystających skałach.