Warunki glebowe typowych zbiorowsk łąkowych klasy Molinio-Arrhenatheretea na obszarze Krakowa

Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej t. XXIV, 1996, s. 173-190

M. Langer, B. Szczepanowicz

Wykonane badania miały charakter dokumentacji uzupełniającej charakterystykę roślinności łąkowej na obszarze miasta Krakowa. Celem pracy było ustalenie aktualnego  charakteru gleb zespołu trzęślicowego i uzyskanie danych, mogących wyjaśnić  przyczyny zmniejszania się zasięgu tego zbiorowiska.